Information website (Website tĩnh)

Thuật ngữ được dùng để mô tả một trang web cung cấp thông tin tĩnh. Cũng được xem là [website] tĩnh.


By English

A term used to describe a site that provides static information. Also see static web site.

Like Doanh nhân số