Internet marketing

Tên chung cho nhóm tất cả các hoạt động liên quan đến marketing trên [internet], bao gồm marketing trên các trang cá nhân, email marketing,vv


By English

A collective name that groups all activities related to marketing on the Internet, including marketing on the WWW, email marketing etc. 

Like Doanh nhân số