Intranet portal (Cổng thông tin điện tử nội bộ)

Cổng thông tin điện tử nội bộ là cửa ngõ hợp nhất để truy cập vào tất cả các thông tin và các ứng dụng của doanh nghiệp trên một mạng nội bộ. Nó là một công cụ giúp  công ty quản lý dữ liệu, các ứng dụng và các thông tin dễ dàng hơn, và thông qua sự giám sát và phân quyền hợp lý. Một số giải pháp cổng thông tin hôm nay có thể tích hợp các ứng dụng, cổng thông tin các đối tượng khác, và xử lý hàng ngàn yêu cầu người sử dụng. Trong môi trường doanh nghiệp, nó cũng được biết đến như một cổng thông tin doanh nghiệp.

By English

An intranet portal is the gateway that unifies access to all enterprise information and applications on an [intranet]. It is a tool that helps a company manage its data, applications, and information more easily, and through personalized views. Some portal solutions today are able to integrate legacy applications, other portals objects, and handle thousands of user requests. In a corporate enterprise environment, it is also known as an enterprise portal.

Like Doanh nhân số