iOS

iOS là hệ điều hành trên các thiết bị di động của Apple và được phân phối độc quyền cho các thiết bị của Apple như iPod touch, iPad và Apple TV.

Giao diện người dùng của iOS dựa trên cơ sở thao tác bằng tay. Người dùng có thể tương tác với hệ điều hành này thông qua rất nhiều động tác bằng tay trên màn hình cảm ứng của các thiết bị của Apple.

By English

iOS (previously iPhone OS) is a mobile [operating system OS] developed by Apple Inc. and distributed exclusively for Apple hardware. It is the operating system that powers iPhone, iPad, iPod Touch, and Apple TV

The user interface of iOS is based on the concept of direct manipulation, using multi-touch gestures. Interface control elements consist of sliders, switches, and buttons. Interaction with the OS includes gestures such as swipe, tap, pinch, and reverse pinch, all of which have specific definitions within the context of the iOS operating system and its multi-touch interface

Like Doanh nhân số