IP address (Địa chỉ IP)

Địa chỉ IP là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức Internet. Mỗi địa chỉ IP là duy nhất trong cùng một cấp mạng.

Một cách đơn giản hơn: IP là một địa chỉ của một máy tính khi tham gia vào mạng nhằm giúp cho các máy tính có thể chuyển thông tin cho nhau một cách chính xác, tránh thất lạc. Có thể coi địa chỉ IP trong mạng máy tính giống như địa chỉ nhà của bạn để nhân viên bưu điện có thể đưa thư đúng cho bạn chứ không phải một người nào khác.

Một địa chỉ IP bao gồm các con số, ví dụ: 123.456.7.89

By English


An Internet Protocol address (also known as an IP address) is a numerical label assigned to each device (e.g., computer, printer) participating in a computer network that uses the Internet Protocol for communication.[1] An IP address serves two principal functions: host or network interface identification and location addressing. Its role has been characterized as follows: "A name indicates what we seek. An address indicates where it is. A route indicates how to get there

Like Doanh nhân số