Java

Java là một ngôn ngữ lập trình dạng lập trình hướng đối tượng ([OOP Object-oriented programming]) được phát triển bởi SUN, chủ yếu dành cho các máy chủ web lập trình và applet web.

By English

A [programming language] developed by SUN, mostly for programming web servers and web applets. 

Like Doanh nhân số