JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình nguyên bản dựa trên máy khách để tạo ra hành vi động trong tài liệu [HTML]. Mục đích và lợi ích chính là những hành động có thể thực hiện trên trang web mà không cần phải tải trang. 
Tất cả các trình duyệt chính đều hỗ trợ JavaScipt, nhưng người dùng thường lựa chọn việc tắt nó. Lý do là JavaScipt không thường được sử dụng cho những nội dung cần thiết trên [website] - như chuyển hướng menu.


By English

JavaScript is a client-side scripting language used to create dynamic behaviour in HTML documents. The primary use and benefit is that actions can be performed on the page without the need to reload the page.

All the major browsers support JavaScript, but the user usually has the option to turn JavaScript off. For this reason JavaScript should not be used for essential content on your web site - such as menu navigation.

Like Doanh nhân số