Jerry-rig

Mô tả hành động sửa chữa một thứ gì đó theo cách độc đáo, sáng tạo.


By English

Describing the action of fixing something in an unconventional but creative way.

Like Doanh nhân số