Kangaroo code

Đề cập đến sự lộn xộn, không có tổ chức hoặc [code] bình luận kém


By English

Referring to messy, unorganized or poorly commented code.

Like Doanh nhân số