Kerning (Khoảng cách giữa các chữ)

Khoảng cách giữa các chữ cái. Trong từ "in", kerning là không gian nhỏ giữa "i" và "n". Nó được sử dụng rộng rãi trong thiết kế logo và ít hơn trong thiết kế [website] nhằm hỗ trợ việc đọc dễ dàng hơn.


By English

The gaps between letters. In the word "in", the kerning is the small space between the "i" and the "n". Used extensively in logo design, it is used to a lesser extent in web site design to aid legibility.

Like Doanh nhân số