Kickback marketing

Loại hình marketing online - nơi mà hai hoặc nhiều nhà marketer hưởng lợi bằng cách chỉ dẫn khách hàng cho nhau. 

Ví dụ, một nhà thiết kế web và một nhà thiết kế logo có thể làm việc cùng nhau, chỉ dẫn khách hàng của mỗi bên, cho phép theo từng chuyên môn.


By English

Any type of online marketing where two or more marketers benefit by referring customers between each other.

For example, a web designer and logo designer could work together, referring clients between each other, allowing each to specialize.

Like Doanh nhân số