Kludge

Kludge là một thuật ngữ đề cập đến giải pháp khắc phục vấn đề nhanh và bẩn. Tuy cách giải quyết vấn đề này mang lại hiệu quả nhưng không theo một khuôn khổ, khó kéo dài và không đảm bảo mỹ thuật. Do vậy nó chỉ được sử dụng cho việc giải quyết các vấn đề tạm thời trong thiết kế web

By English

A kludge (or kluge ) (klo̅o̅j) is a workaround or quick-and-dirty solution that is clumsy, inelegant, difficult to extend, and hard to maintain, yet an effective and quick solution to a problem.

Like Doanh nhân số