Landing page (Trang đích đến)

Đây là trang mà người dùng nhập vào [website]. Trong thực tế, bất kỳ trang nào trên website đều là trang đích đến tiềm năng nơi mà người dùng có thể theo dõi [link] từ một trang khác hoặc từ công cụ tìm kiếm trực tiếp đến bất kỳ trang nào trong website. 
Trong web marketing, Một trang đích là một trang được thiết kế đặt biệt để thu hút khách hàng và hướng dẫn họ hành động theo những gì mà họ mong muốn - ví dụ như trong trang đặt hàng hoặc trang đăng ký. Đối với một trang đích có hiệu quả, nó phải có cả 2 điều trên.


By English

The page where a user enters a web site. In reality, any page on a web site is a potential landing page in that the user could follow a link from another site or from a search engine directly to any page within the site.

In web marketing, a landing page is a page that is specifically designed to (1) attract visitors and (2) direct them towards the desired action - for example towards an order page or sign-up page. For a landing page to be effective, it has to get both right.

Like Doanh nhân số