License (Giấy phép)

Đề cập đến sự cho phép sử dụng các tài liệu cũng như các tài liệu ghi lại sự cho phép đó. Giấy phép có thể được cấp bởi một bên (người cấp giấy phép) cho một bên khác (người được cấp giấy phép), trong đó có các yếu tố thỏa thuận giữa các bên

Đối với thiết kế web, giấy phép thường chi phối việc sử dụng các phần mềm hoặc hình ảnh. 

By English


"Refers to giving or receiving permission as well as to the document recording that permission.A license may be granted by a party (""licensor"") to another party (""licensee"") as an element of an agreement between those parties.

On the web, licenses often govern the the use of photography and software"

Like Doanh nhân số