Line (Dòng)

Trong máy tính, dòng là một đơn vị tổ chức cho các tập tin văn bản. Một dòng chứa một chuỗi các số không hoặc nhiều ký tự, thường được hiển thị trong một chuỗi nằm ngang duy nhất. 
 
Tùy thuộc vào hệ thống tập tin hoặc hệ điều hành đang sử dụng số lượng ký tự trên một dòng mà có thể định trước, cố định hay có thể thay đổi độ dài. Fixed-length line đôi khi được gọi là bản ghi. Với variable-length lines, kết thúc của mỗi dòng thường được chỉ định bởi một hoặc nhiều ký tự cuối cùng của dòng đặc biệt,  như line feed hoặc carriage return.

By English

In computing, a line is a unit of organization for text files. A line consists of a sequence of zero or more characters, usually displayed within a single horizontal sequence.

Depending on the file system or operating system being used the number of characters on a line may either be predetermined or fixed, or the length may vary from line to line. Fixed-length lines are sometimes called records. With variable-length lines, the end of each line is usually indicated by the presence of one or more special end-of-line characters, such as a line feed or carriage return.

A blank line usually refers to a line containing zero characters (not counting any end-of-line characters); though it may also refer to any line that does not contain any visible characters (consisting only of whitespace).

Some tools that operate on text files (e.g., editors) provide a mechanism to reference lines by their line number.

Like Doanh nhân số