Link authority (Độ uy tín của liên kết)

Độ uy tín của liên kết là một thước đo để đánh giá hiệu quả hay khả năng làm việc của một liên kết. Nếu liên kết đến [website] của bạn là liên kết "free-for-all" (free cho tất cả các trang) (độ uy tín của liên kết thấp) sẽ có giá trị thấp hơn so với một liên kết đến từ một trang web có xếp hạng cao (độ uy tín của liên kết cao)

By English

Link authority is a measure of the effect or power of a link. A link to your web site from a "free-for-all" site will have little value (low link authority). A link from a high ranking site in your industry will have a lot more value (high link authority).

Like Doanh nhân số