Link checker (Kiểm tra liên kết)

Một phần độc lập của phần mềm hoặc 1 thành phần trong một chương trình lớn, công việc kiểm tra [link] là tìm kiếm những link bị hỏng trong [website] và cung cấp cho người dùng một danh sách hoặc báo cáo khi nó tìm thấy link bị hỏng.


By English

A stand-alone piece of software or a component in a larger program, the link checker's job is to find broken links in a web site and give the user a list or a report when it find broken links.

Like Doanh nhân số