Link exchange (Trao đổi liên kết)

Trao đổi liên kết là một hoạt động yêu cầu trao đổi đường [link] với các [website] khác. Các [webmaster] sẽ đăng ký website của họ với các tổ chức chạy trao đổi liên kết và lần lượt nhận các mã [HTML] trao đổi mà họ sẽ chèn vào website của mình. Link Exchange là phương pháp cũ nhưng vẫn còn rất hiệu quả vì có thể giúp website gia tăng PR và sự phổ biến liên kết.

By English

A link exchange is a confederation of websites.. Webmasters register their web sites with a central organization, that runs the exchange, and in turn receive from the exchange HTML code which they insert into their web pages. 

Like Doanh nhân số