Link farm

Link farm là thuật ngữ dùng để nói về một loại [website] bao gồm rất nhiều các liên kết dẫn đến các website khác. Do là lượng liên kết ra ngoài nhiều quá nên chất lượng của các liên kết này được bộ máy tìm kiếm đánh giá không cao, không có nhiều giá trị cho việc tạo dựng uy tín cũng như cải thiện thứ hạng trong bảng xếp hạng kết quả tìm kiếm.

By English

A web site that contains many external links, where the purpose is to direct a link (and PageRank) to the linked pages. Having a link pointing to your site from a link farm should do no harm, but the link is of such low quality that it is seldom worth the effort. Linking from your site to a link farm can however be harmful to you as search engines routinely weed link farms out and are believed to penalize sites that link to them.

Like Doanh nhân số