Link rot (Liên kết thối)

Link rot hay còn gọi là Linkrot (viết liền) là một thuật ngữ trong [SEO] - quảng cáo trên Google, dùng để ám chỉ những liên kết đã chết hoặc bị phá vỡ, là một thuật ngữ không chính thức trong quá trình mà các liên kết (bao gồm cả liên kết nội bộ và liên kết đến từ những [website] khác trên mạng) trỏ về website, server... trở thành không còn tồn tại.

Link rot có tác động không tốt đối với việc duy trì hay tăng thứ hạng cho một website bởi vì càng ngày những yếu tố ghi điểm cho vị trí xếp hạng càng mất đi thì việc mất thứ hạng là điều đương nhiên.

By English


Link rot (or linkrot), also known as link death or link breaking, is an informal term for the process by which hyperlinks (either on individual websites or the Internet in general) point to web pages, servers or other resources that have become permanently unavailable. The phrase also describes the effects of failing to update out-of-date web pages that clutter search engine results

Like Doanh nhân số