Link (Liên kết)

Liên kết là một đoạn text, hình ảnh hoặc một khu vực trên [website] mà có thể nhấp vào để mở ra một trang mới.


By English

A link is text, an image or an area on a web site that can be clicked to open a new page.

Like Doanh nhân số