Long-tail keywords (Từ khóa dài)

Từ khóa dài là từ khóa hoặc cụm từ khóa mà ít người tìm kiếm, thường các cụm từ khóa rất cụ thể( chi tiết về một sản phẩm, dịch vụ hay một vấn đề nào đó) . Các từ khóa dài sẽ tiếp cận chính xác thị trường mục tiêu hơn, giảm thiểu độ cạnh tranh so với các từ khóa ngắn, chung chung.


By English

Long tail keywords are keywords or key phrases that few people search for, typically very specific key phrases. These can be lucrative as the competition for these key phrases are much lower than for more popular search phrases.

Like Doanh nhân số