Look and feel (Nhìn và cảm nhận)

Đề cập đến các hình thức trực quan và yêu cầu về hình ảnh trong bố cục của một trang web. Thường trong thiết kế web, đầu tiên các nhà thiết kế web sẽ tạo ra các trang web như hình ảnh trong một chương trình như Photoshop - nhìn và cảm nhận nó cỏ vẻ đã hoan thành. Một khi khách hàng đã tán thành về việc nhìn và cảm nhận, các nhà thiết kế xây dựng các trang web thực tế cho phù hợp.


By English

Referring to the visual appearance and visual appeal of a web site layout. Often in web site design the designer will first create the web site as an image in a program such as PhotoShop where the look and feel can be finalized. Once the client approves the look and feel, the designer builds the actual site to match.

Like Doanh nhân số