Lorem ipsum

Lorem ipsum thường được sử dụng như một từ đồng nghĩa cho các đoạn text giả hay đoạn text giữ chỗ . Lorem ipsum thường bắt đầu với dòng chữ "Lorem ipsum" và bao gồm các chữ latinh bị đảo lộn. Nó được sử dụng để bắt chước theo body text trong việc trình bày thiết kế, giúp các nhà thiết kế hình dung sản phẩm cuối cùng.


By English

Lorem ipsum is commonly used as a synonym for dummy text or placeholder text. Lorem ipsum usually starts with the words "Lorem ipsum" and consists of scrambled Latin words. It is used to mimic body text in a layout design, which helps the designer visualize the final product.

Like Doanh nhân số