Magento

Magento là một mã nguồn mở tạo web thương mại điện tử đã được ra mắt vào ngày 31 tháng 3 năm 2008. Magento được phát triển bởi Varien, với sự giúp đỡ từ các lập trình viên trong cộng đồng mã nguồn mở, nhưng chỉ được sở hữu bởi Magento Inc. Magento được xây dựng trên nền tảng [Zend Framework].


By English


Magento is an [open source] e-commerce web application that was launched on March 31, 2008. It was developed by Varien (now Magento Inc) with help from the programmers within the open source community but is owned solely by Magento Inc. Magento was built using the Zend Framework

Like Doanh nhân số