Mailbot (Phần mềm trả lời tự động)

Còn được gọi là trả lời tự động, nó là phần mềm có khả năng gửi tin nhắn email đã xác định trước để trả lời khi có một tin nhắn email đến.


By English

Also known as an autoresponder, it is software that has the capability to send out pre-defined email messages in response to incoming email messages.

Like Doanh nhân số