Markup (Đánh dấu)

Một thuật ngữ chung đề cập đến code. Trong thiết kế web, markup sẽ là [HTML code].


By English

A generic term referring to code. In web design, the markup would be the HTML code.

Like Doanh nhân số