Memory leak (Lỗi xảy ra khi con trỏ ra khỏi phạm vi khi chưa giải phóng bộ nhớ)

Trong khoa học máy tính, memory leak xảy ra khi một chương trình máy tính không quản lý chính xác việc cấp phát bộ nhớ. Trong lập trình hướng đối tượng, memory leak có thể xảy ra khi một đối tượng được lưu trữ trong bộ nhớ những không thể truy cập bằng running code. 

By English

In computer science, a memory leak occurs when a computer program incorrectly manages memory allocations. In object-oriented programming, a memory leak may happen when an object is stored in memory but cannot be accessed by the running code. A memory leak has symptoms similar to a number of other problems (see below) and generally can only be diagnosed by a programmer with access to the program.

Because they can exhaust available system memory as an application runs, memory leaks are often the cause of or a contributing factor to software aging.

Like Doanh nhân số