Meta tag (Thẻ meta)

Thẻ meta là một thẻ [HTML] chứa đựng các thông tin, dữ liệu cụ thể cho các trang web. Các thẻ meta phổ biến nhất là thẻ meta description và thẻ meta [keyword].


By English

A meta tag is an HTML tag that contains meta data specific to the web page. The most common meta tags are the meta description and meta keywords tag.

Like Doanh nhân số