Microblog (Tiểu blog)

Tương tự như một [blog] thông thường, nhưng các bài đăng trên blog rất ngắn, các đoạn text thường xuyên được cập nhật hơn là bài ​​viết dài.


By English

Similar to a regular blog, but the blog posts are very short, frequent text updates rather than long articles.

Like Doanh nhân số