Modem

Modem (viết tắt từ modulator and demodulator) là một thiết bị điều chế sóng tín hiệu tương tự nhau để mã hóa dữ liệu số, và giải điều chế tín hiệu mang để giải mã tín hiệu số. Modem có thể được sử dụng với bất kỳ phương tiện truyền các tín hiệu như điôt phát quang hay radio.

By English

A modem (modulator-demodulator) is a device that modulates an analog carrier signal to encode digital information and demodulates the signal to decode the transmitted information. The goal is to produce a signal that can be transmitted easily and decoded to reproduce the original digital data.Modems can be used with any means of transmitting analog signals, from light emitting diodes to radio .

Like Doanh nhân số