Moderator (Điều phối viên)

Moderator(hoặc mod) là một người nhận nhiệm vụ kiểm soát nội dung người dùng tạo ra trên một [website]. Diễn đàn thảo luận trực tuyến thường có điều phối viên có thể xóa hoặc di chuyển bài viết, cấm người dùng vv 

Trang web này cũng sử dụng một điều phối viên - người quyết định và chỉnh sửa những điều khoản mới đã được phê duyệt để công bố trong từ điển của website.


By English

A moderator (or mod) is a human who takes on the task of controlling the user-generated content on a web site. Online discussion forums often have moderators who can delete or move posts, ban users etc. This web site also makes use of a moderator who decides which new terms and edits are approved for publication in the dictionary.

Like Doanh nhân số