Modularity (Mô-đun)

Mô đun là cấp mà các thành phần của một hệ thống có thể được tách ra và tái kết hợp. 

By English

Modularity is the degree to which a system's components may be separated and recombined. In modular programming, modularity refers to the compartmentalization and inter-relation of the parts of a software packaget

Like Doanh nhân số