Mosiac

Mosiac (cụ thể là NCSA Mosaic) là trình duyệt web đầu tiên, được phát triển bởi Trung tâm Quốc gia về ứng dụng siêu máy tính (NCSA). NCSA cấp giấy phép mã nguồn cho một số công ty, đặc biệt là Netscape - người đã phát triển trình duyệt phổ biến Netscape Navigator , sau đó là Internet Explorer, Opera, Firefox, Safari và các trình duyệt khác.


By English

Mosiac (properly NCSA Mosaic) was the first ever web browser, developed by the National Center for Supercomputing Applications (NCSA). The NCSA licensed the source code to several companies, notably to Netscape who developed the popular Netscape Navigator browser, later followed by Internet Explorer, Opera, Firefox, Safari and other browsers.

Like Doanh nhân số