MP4

Tiêu chuẩn MP4 đã được phát hành vào năm 1998. Nó xây dựng trên định dạng MPEG trước đó, với nhiều tính năng bổ sung được thêm vào, đặc biệt là hỗ trợ VRML.


By English

The MP4 standard was released in 1998. It builds on the earlier MPEG format, with additional features added on, notably VRML support.

Like Doanh nhân số