MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu tự do nguồn mở phổ biến nhất thế giới và được các nhà phát triển rất ưa chuộng trong quá trình phát triển ứng dụng. Vì MySQL là cơ sở dữ liệu tốc độ cao, ổn định và dễ sử dụng, có tính khả chuyển, hoạt động trên nhiều hệ điều hành cung cấp một hệ thống lớn các hàm tiện ích rất mạnh. Với tốc độ và tính bảo mật cao, MySQL rất thích hợp cho các ứng dụng có truy cập CDSL trên internet. MySQL miễn phí hoàn toàn cho nên bạn có thể tải về MySQL từ trang chủ. Nó có nhiều phiên bản cho các hệ điều hành khác nhau: phiên bản Win32 cho các hệ điều hành dòng Windows, [linux], Mac OS X, Unix, FreeBSD, NetBSD, Novell NetWare, SGI Irix, Solaris, SunOS

By English

MySQL is (as of July 2013) the world's second most widely used [open source] relational database management system (RDBMS).It is named after co-founder Michael Widenius's daughter, My. The SQL phrase stands for Structured Query Language.

The MySQL development project has made its source code available under the terms of the GNU General Public License, as well as under a variety of proprietary agreements. MySQL was owned and sponsored by a single for-profit firm, the Swedish company MySQL AB, now owned by Oracle Corporation.

MySQL is a popular choice of database for use in web applications, and is a central component of the widely used LAMP open source web application software stack (and other 'AMP' stacks). LAMP is an acronym for "Linux, [Apache], MySQL, [Perl]/[php]/[Python]." Free-software-open source projects that require a full-featured database management system often use MySQL.

For commercial use, several paid editions are available, and offer additional functionality. Applications which use MySQL databases include: TYPO3, MODx, [Joomla], [WordPress], phpBB, MyBB, [Drupal] and other software. MySQL is also used in many high-profile, large-scale websites, including Wikipedia, Googleb(though not for searches), Facebook, Twitter, Flickr,and YouTube.

Like Doanh nhân số