Named anchor (Anchor được đặt tên)

Một anchor được đặt tên thường được dùng để liên kết các các yếu tố khác nhau trên cùng một trang. Named anchor thường được sử dụng trong các trang Hỏi đáp, khi bạn kích vào một câu hỏi gần trên cùng của trang thì nó sẽ tự động chuyển đến một câu trả lời nằm ở cuối trang. 

By English

A named anchor is a link that links to another section on the same page. Named anchors are often used in FAQ pages, where clicking on a question near the top of the page will jump to an answer further down the page. 

Like Doanh nhân số