Nav bar (Thanh điều hướng)

Nav bar là từ viết gọn của [navigation bar], đây là khu vực chứa thanh menu của [website]. Nó bao gồm các liên kết đến những trang và thành phần quan trọng của website. Thiết kế thanh điều hướng là một yếu tố quan trọng trong thiết kế website bởi vì một thanh điều hướng có cấu trúc tốt sẽ làm tăng tính khả dụng của website.

By English

Short for navigation bar, it is the area of the site that contains the site menu. It consists of links to the most important pages and sections of the site.
Nav bar design is an important consideration in web design as a well-structured, well-designed nav bar will considerably increase site usability. 

Like Doanh nhân số