Negative number (Số Âm)

Một số âm là một số thực nhỏ hơn không. Con số này thường được sử dụng để đại diện cho một số tiền mất hoặc thiếu. Ví dụ, một khoản nợ có thể được xem là một tài sản âm, hoặc việc suy giảm một số khối lượng cũng được xem là sự gia tăng âm. Số âm được sử dụng để mô tả các giá trị trên một thang đo mà nhỏ hơn số 0, chẳng hạn như độ C hoặc độ F trong thang đo nhiệt độ. 

By English

A negative number is a real number that is less than zero. Such numbers are often used to represent the amount of a loss or absence. For example, a debt that is owed may be thought of as a negative asset, or a decrease in some quantity may be thought of as a negative increase. Negative numbers are used to describe values on a scale that goes below zero, such as the Celsius and Fahrenheit scales for temperature.

Like Doanh nhân số