Netiquette (Quy ước sử dụng mạng)

Quy ước sử dụng mạng là một tập hợp các quy tắc,cách ứng xử tốt trên Internet. Đây là một bộ điều lệ không thành văn về hành vi để điều chỉnh tương tác giữa con người trên Internet. 

Ví dụ: Sử dụng TẤT CẢ CHỮ CÁI VIẾT HOA khi đánh máy được xem là đang nhấn mạnh. Chỉ sử dụng nó khi nào bạn thật sự muốn nhấn mạnh điều gì. Không phải lúc nào cũng được sử dụng.

By English

Good Internet manners/etiquette. It's an unwritten code of conduct that governs interactions between humans on the Web.
For example: Using ALL CAPITAL LETTERS when typing is considered shouting. Reserve it for when you want to shout. Don't use it all the time.

Like Doanh nhân số