Netscape Navigator (Netscape Navigator)

Netscape Navigator là một trình duyệt web được sử dụng rộng rãi trong 4 năm đầu tiên của [World Wide Web]. Trong khoảng thời gian đó, nó được xem là một trình duyệt được sử dụng phổ biến. Sau khi Microsoft bắt đầu xây dựng trình duyệt web Internet Explorer với hệ điều hành Windows thì Netscape navigator tụt dốc thảm hại. AOL đã mua lại Netscape Corporation và tiếp tục phát triển trình duyệt trong một vài năm, nhưng chính thức chấm dứt vào năm 2008.

By English

Netscape Navigator was an web browser used extensively in the first 4 years of the WWW. During that time it was by far the most widely used browser. Use of the browser went into free-fall when Microsoft started bundling their Internet Explorer browser with the Windows operating system. 

AOL purchased Netscape Corporation and continued developing the browser for a while, but pulled the plug in 2008 

Like Doanh nhân số