Node (Điểm/trạm)

Node (kết nối mạng) là một thiết bị giống một chiếc máy tính hoặc một thiết bị gắn liền với máy tính hoặc các thiết bị truyền thông,hoặc có thể định nghĩa là một điểm định nghĩa mạng nơi các đường dẫn được kết nối hoặc ngắt kết nối. 

By English

Node (networking), a device such as a computer or switch attached to a computer or telecommunications network, or a point in a network topology where lines intersect or terminate

Like Doanh nhân số