Non-member function (Hàm không thuôc lớp)


Like Doanh nhân số