Object (Đối tượng)

Trong lập trình hướng đối tượng ([OOP Object-oriented programming]), một đối tượng là một đơn vị lưu trữ dữ liệu cá thể trong thời gian chạy, được dùng làm khối xây dựng cơ bản của các chương trình. Khác với quan niệm truyền thống rằng một chương trình có thể được coi là một tập các hàm hay thủ tục, hoặc đơn giản chỉ là một danh sách các lệnh dành cho máy tính, ở đây, chương trình được coi là một tập các đối tượng tương tác với nhau. Các đối tượng có khả năng nhận các thông điệp (message), xử lý dữ liệu và gửi thông điệp tới các đối tượng khác. Mỗi đối tượng có thể được xem như một cái máy hay một diễn viên nhỏ độc lập với một vai trò hay trách nhiệm riêng.

By English

In computer science, an object is a location in memory having a value and referenced by an identifier. An object can be a variable, function, or data structure. With the later introduction of object-oriented programming the same word, "object," refers to a particular instance of a class. In relational Database management an object can be a table or column in a relational database, or an association between data and a database entity (such as relating a person's age to a specific person)

Like Doanh nhân số