Octal (Hệ bát phân (hệ cơ số 8))

Hệ bát phân hay còn gọi là hệ cơ số 8, là một hệ đếm định vị khá phổ biến và sử dụng các chữ số từ 0-7. Hệ bát phân có thể được chuyển từ hệ nhị phân bằng cách nhóm các chữ số nhị phân liên tiếp vào các nhóm ba (bắt đầu từ bên phải). Ví dụ, biểu diễn nhị phân cho số thập phân 74 là 1.001.010, có thể được chia thành các nhóm (00) 1 001 010 – vì vậy giá trị ở hệ bát phân là 112. 

By English

The octal numeral system, or oct for short, is the base-8 number system, and uses the digits 0 to 7. Octal numerals can be made from binary numerals by grouping consecutive binary digits into groups of three (starting from the right). For example, the binary representation for decimal 74 is 1001010, which can be grouped into (00)1 001 010 – so the octal representation is 112.

Like Doanh nhân số