on-the-fly

Một [website] được cho là xây dựng "on-the-fly" khi trang đó được xây dựng trong khi người dùng đang tải nó trong trình duyệt. Thông thường điều này liên quan đến nội dung động, nơi website xây dựng nội dung từ cơ sở dữ liệu, tùy thuộc vào hành động của người dùng. 
Ví dụ các trang trong từ điển này được xây dựng "on-the-fly". Khi bạn kích vào một từ, trang đó sẽ tải tất cả các từ ngữ phù hợp từ cơ sở dữ liệu vào trang. Khi bạn bấm vào một từ khác, trang sẽ tải tương tự nhưng với nội dung khác lấy từ cơ sở dữ liệu. 
Điều này thường được thực hiện bằng cách sử dụng một ngôn ngữ lập trình phía máy chủ, chẳng hạn như [PHP] trong trường hợp của từ điển này. 

By English

A web page is said to be built on-the-fly when the page is "constructed" as the user loads it in their browser. Usually this involves dynamic content, where the page is built up of content pulled from a database, depending on the user's actions.
For example, the pages in this dictionary are built on the fly. When you click a letter, the page loads all the matching terms from the database onto the page. When you click on a different letter, the same page loads, but with different content being pulled from the database.
This is usually achieved by using a server-side scripting language, such as PHP in the case of this dictionary.

Like Doanh nhân số