One-dimensional Array (Mảng một chiều)

Mảng một chiều là một loại mảng tuyến tính. Truy cập trực tiếp vào các yếu tố liên quan đến các chỉ số dưới duy nhất mà có thể đại diện cho một hàng hoặc cột có cùng kiểu. 

By English

A one-dimensional array (or single dimension array) is a type of linear array. Accessing its elements involves a single subscript which can either represent a row or column index.

Like Doanh nhân số