Online advertising (Quảng cáo trực tuyến)

Quảng cáo trực tuyến, hay còn gọi là quảng cáo trên internet, sử dụng internet để cung cấp thông điệp marketing đến người tiêu dùng. Nó bao gồm email marketing, [SEM], [social media marketing], các loại quảng cáo hiển thị (bao gồm cả quảng cáo [web banner]) và quảng cáo di động. Như những phương tiện truyền thông quảng cáo khác, quảng cáo trực tuyến thường xuyên liên quan đến các nhà xuất bản, người kết hợp quảng cáo vào nội dung trực tuyến của mình và một nhà quảng cáo, người cung cấp quảng cáo được hiển thị trên nội dung được xuất bản. 

By English

Online advertising, also called Internet advertising, uses the Internet to deliver promotional marketing messages to consumers. It includes email marketing, search engine marketing, social media marketing, many types of display advertising (including web banner advertising), and mobile advertising. Like other advertising media, online advertising frequently involves both a publisher, who integrates advertisements into its online content, and an advertiser, who provides the advertisements to be displayed on the publisher’s content.

Like Doanh nhân số