Online (Trực tuyến)

Mô tả trạng thái được kết nối với Internet. Bạn được cho là trực tuyến nếu bạn có một kết nối internet mở. Nếu ai đó nói rằng họ tìm thấy cái gì đó trực tuyến, nghĩa là họ đã tìm thấy nó trên internet.

By English

Describes being connected to the Internet. You are said to be online if you have an open Internet connection. If someone says they found something online, they found it on the Internet. 

Like Doanh nhân số