OOP Object-oriented programming (Lập trình hướng đối tượng)

Lập trình hướng đối tượng (gọi tắt là OOP, từ chữ Anh ngữ object-oriented programming), hay còn gọi là lập trình định hướng đối tượng, là kĩ thuật lập trình hỗ trợ công nghệ đối tượng. OOP được xem là giúp tăng năng suất, đơn giản hóa độ phức tạp khi bảo trì cũng như mở rộng phần mềm bằng cách cho phép lập trình viên tập trung vào các đối tượng phần mềm ở bậc cao hơn. Ngoài ra, nhiều người còn cho rằng OOP dễ tiếp thu hơn cho những người mới học về lập trình hơn là các phương pháp trước đó. C + + , Objective-C , Smalltalk , Java và C # là ví dụ về ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng.

By English

Object-oriented programming ( OOP ) is a programming paradigm that represents concepts as " objects " that have data fields (attributes that describe the object) and associated procedures known as methods . Objects, which are usually instances of classes , are used to interact with one another to design applications and computer programs. [ 1 ] [ 2 ] C++ , Objective-C , Smalltalk , Java and C# are examples of object-oriented programming languages.

Like Doanh nhân số